Czy w opisanej sytuacji klub sportowy miał prawo odmówić udostępnienia dokumentów powołując się na przepisy RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie klubowi sportowemu w ramach otwartego konkursu ofert udzielona została dotacja na działalność związana z upowszechnianiem sportu. W ramach tego zadania nastąpiło przyporządkowanie zadań do poszczególnych członków klubu. Jednym z zadań przynależnych do koordynatora była odpowiedzialność za proces rekrutacji odbiorców programu. Po zakończeniu realizacji zadania klub sportowy złożył sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe. Po dokładnej analizie przedłożonych dokumentów zgodnie z umową wójt poprosił o złożenie dodatkowych wyjaśnień w tym przedłożenie dokumentacji. Poproszono między innymi o przedłożenie dokumentacji z rekrutacji w tym karty zgłoszenia uczestnika (dot. osób niepełnoletnich) oraz zgód rodziców na przetwarzanie danych oraz publikację wizerunku, ponieważ w ramach realizacji zadania obowiązkiem klubu była promocja projektu w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych. Klub sportowy odmówił udostępnienia tych danych argumentując, że dokumenty takie jak zgody rodziców, adres zamieszkania czy wykorzystanie wizerunku nie mogą zostać przekazane ze względu na zapisy RODO oraz fakt, iż są to wewnętrzne dokumenty stowarzyszenia. Uważam, że klub powołując się na przepisy RODO nie wziął pod uwagę zapisów samej umowy, która szczegółowo określała, że organ udzielający ma prawo do żądania wyjaśnień i dodatkowych dokumentów w trakcie analizy dokumentów. Ponadto zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności: 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. Czy wobec powyższego zasadnym było skierowanie pisma w sprawie przedłożenia tych dokumentów oraz czy klub miał prawo odmówić udostępnienia w/w dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access