Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Teren objęty inwestycją znajduje się na obszarze planu miejscowego. Ustalenia planu są następujące: "Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego wraz z zasadami podziału tych terenów na działki budowlane oraz o funkcjach mieszkaniowo-rzemieślniczych. Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego - M2. Ustala się: 1) zasadę podziału na działki budowlane oraz zasadę zalecanego usytuowania projektowanej zabudowy w obrębie poszczególnych terenów - wg oznaczenia w rysunku planu; 2) konstrukcje dachu wysokiego co najmniej dwuspadowego, układ kalenicy dachowej, nachylenie połaci dachowych od 30 do 45 stopni, zastosowanie materiału pokryciowego w kolorze czerwień - brąz; 3) obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej poprzez projektowane ulice osiedlowe oraz systemy uzbrojenia podziemnego wbudowane w pasy techniczne tych ulic; 4) dopuszczenie lokalizacji zabudowy gospodarczej o wysokości do 1 kondygnacji w formie wyłącznie powiązanej z budynkami mieszkalnymi oraz konstrukcji dachu i rodzaju pokrycia określonych jak dla budynku mieszkalnego".

Czy w oparciu o takie ustalenia planu, które nie zawierają szczegółowych wskaźników kształtowania zabudowy, ani definicji (plan powstał w 1998 r.) organ może wydać pozwolenie na budowę?

Na całym terenie objętym ww. planem znajduje się i realizowania jest zabudowa jednorodzinna ale wolnostojąca. Jest to pierwszy przypadek realizacji takiej zabudowy na tym terenie. Definicja zabudowy jednorodzinnej zgodnie z warunkami technicznymi obejmuje także zabudowę szeregową.

Jak organ winien wyznaczyć obszar oddziaływania dla tej inwestycji?

Z analizy projektu zagospodarowania wynika, iż budynki zlokalizowane będą w odległościach od 4,74 do 25,30 m od sąsiednich działek, które nie są zabudowane. Najbliższa zabudowa mieszkalna, będąca w trakcie realizacji znajduje się w odległości około 50 m od planowanych budynków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?