Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do produkcji papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, które to pozwolenie traci ważność w grudniu 2016 r. W pozwoleniu tym określony został monitoring jakości wód podziemnych prowadzony w oparciu o sieć lokalnego monitoringu składającego się z piezometrów. W ramach wykonywanych kontroli prowadzone są: pomiary poziomu zwierciadła wód podziemnych, badania jakości wód podziemnych obejmujące następujące wskaźniki: pH, chlorki, arsen, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy chrom, cyjanki, substancje anionowe powierzchniowo czynne, kadm, mangan, miedź, nikiel, ołów, rtęć, siarczany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), żelazo, oleje mineralne, fenole, fluorki, fosforany. Aktualnie z uwagi na rozbudowę zakład wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego (wnioskując o uchylenie obowiązującego pozwolenia), wykazując w przedłożonej do wniosku analizie brak konieczności opracowania raportu początkowego (między innymi na podstawie badań prowadzonych w powyższym zakresie).

Czy w związku z tym w nowym pozwoleniu określony powinien zostać monitoring jakości wód podziemnych?

Czy można od tego odstąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?