Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w decyzji potwierdzającej prawo osoby X do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni w pouczeniu powołujemy art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego,tj. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Sądu Administracyjnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?