Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) dodała w ustawie z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. art. 34a pr. bud. o treści: "Organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz informuje o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze właściwości tego organu. Do informacji stosuje się odpowiednio przepis art. 30a pkt 1 pr. bud."

O jakie inwestycje chodzi?

Czy w związku z tym, w BIP należy umieszczać również informacje o złożonych wnioskach w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, nie zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

Gminy dla takich inwestycji wydają decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?