Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Skowysz Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Uchwałą sejmiku została wyznaczona aglomeracja o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 20.000 RLM z oczyszczalnią ścieków komunalnych. Na obszarze aglomeracji zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków bytowych z budynku biurowca o RLM poniżej 2000 oraz oczyszczalnie ścieków z gospodarstw domowych, z których oczyszczone ścieki odprowadzane są do ziemi za pomocą drenażu. Miejsca odprowadzania ścieków również są położone na obszarze ww. aglomeracji.

Jakie dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń powinny być określone w pozwoleniu wodnoprawnym dla ww. oczyszczalni ścieków bytowych z biurowca i gospodarstw domowych, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego- dalej r.w.ś.w.z.?

Czy takie jak w załączniku nr 3 do r.w.ś.w.z. - dla aglomeracji 15.000-99.999 RLM?

Użytkownik (właściciel) oczyszczalni ścieków z biurowca oraz użytkownicy oczyszczalni przydomowych posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne, wydane z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - dalej r.w.ś.w.z. z 2006 r.

Czy użytkownicy ww. oczyszczalni powinni wystąpić o zmianę pozwolenia wodnoprawnego i dostosowanie do wymogów obowiązującego r.w.ś.w.z.?

Czy w pozwoleniu wodnoprawnym należy zobowiązać ww. użytkownika oczyszczalni ścieków bytowych z biurowca oraz użytkowników przydomowych oczyszczalni do spełniania wymagań i badania ścieków w zakresie azotu i fosforu – jak dla aglomeracji 15.000-99.999 RLM?

Czy obowiązkiem użytkownika oczyszczalni ścieków bytowych z biurowca i użytkowników przydomowych oczyszczalni, jest pobieranie 12 średnich dobowych próbek w ciągu roku - jak dla aglomeracji 15.000-99.999 RLM (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 r.w.ś.w.z.) czy 4 próbki średnie dobowe lub 2 (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 r.w.ś.w.z.)?

Czy organ (starosta), który wydał pozwolenie wodnoprawne dla ww. użytkownika oczyszczalni ścieków bytowych z biurowca i użytkowników przydomowych oczyszczalni, po dokonaniu przeglądu pozwoleń powinien wezwać użytkowników do wystąpienia o nowe pozwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?