Czy urząd miał prawo narzucić Wnioskodawcy zawężenie kodu poprzez dodanie przedrostka ex lub miał prawo naliczyć zabezpieczenie roszczeń za magazynowanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady o kodach w całości są zawsze obojętne 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 - co wynika wprost z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów - dalej r.s.o., natomiast rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach - dalej r.d.o.s. zawęża te kody do mniejszych grup - np. wyłącznie betonu, ceramiki?

Jak zatem należy podejść do obliczenia zabezpieczenia roszczeń?

Zwolnione z opłaty są jedynie odpady ex 17 01 01 - beton?

Czy oba te rozporządzenia są ze sobą zgodne?

Wnioskodawca złożył wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów wskazując powyższe kody odpadów jako obojętne, wskazując, że nie będą one zanieczyszczone innymi materiałami (zgodnie z objaśnieniem 2 do załącznika 1 do r.s.o.). Urząd w trakcie wydawania decyzji stwierdził na podstawie r.d.o.s., że odpady te (ogólnie o kodzie np. 17 01 01) są obojętne jedynie w części i uznał, że odpad z przedrostkiem ex jest tylko obojętny, natomiast chcąc zbierać odpad o kodzie 17 01 01 bez zawężenia do betonu należy wnieść opłatę za ten kod w wysokości 300 zł/Mg - zdaniem urzędu odpad o takim kodzie nie jest obojętny.

Czy za odpad o kodzie 17 01 01 należy wnosić zabezpieczenie roszczeń?

Czy urząd miał prawo narzucić Wnioskodawcy zawężenie kodu poprzez dodanie przedrostka ex lub miał prawo naliczyć zabezpieczenie roszczeń za magazynowanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX