Czy umowa zawarta przez gminę ze zleceniobiorcą na podstawie uchwały rady gminy, której nieważność stwierdził następnie organ nadzoru, jest nieważna ze skutkiem ex tunc?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy umowa zawarta przez gminę ze zleceniobiorcą na podstawie uchwały rady gminy, której nieważność stwierdził następnie organ nadzoru, jest nieważna ze skutkiem ex tunc?

Rada gminy podjęła uchwałę o dopłatach dla wybranych taryfowych grup odbiorów usług wodociągowo - kanalizacyjnych. Następnie, na jej postawie zawarto umowę z ze zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy było określenie zasad udzielenia dopłaty w formie dotacji celowej z budżetu gminy. Kolejno, Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność powyżej wskazanej uchwały w całości.

Czy umowa ze zleceniobiorcą, również z automatu została wyeliminowana z obrotu prawnego tak jak uchwała ze skutkiem ex tunc?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX