Czy umowa sprzedaży autorskich fotografii ukazujących proces przekształceń architektonicznych podlega składkom ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy taka treść umowy będzie podlegała składkom ZUS?

Zakup autorskich fotografii ukazujących proces przekształceń architektonicznych na terenie dawnej fabryki nici w latach 2016-2021 r., tj. wyburzanie hal fabrycznych, porządkowanie terenu i budowa nowych obiektów na potrzeby mobilnej ekspozycji muzealnej.

Wykonawca oświadcza, że dzieło jest wytworem jego indywidualnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich oraz stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.

Z chwilą wydania dzieła wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą oraz zezwala na wykonanie przez Zamawiającego autorskiego prawa zależnego, od powstałych w wyniku realizacji umowy utworów.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej, digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzenie wydruku, wprowadzenie całości lub części do sieci komputerowej Internet, prawo do rozpowszechniania całego dzieła lub jego fragmentów poprzez wydruk oraz umieszczenie w materiałach promocyjnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX