Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z kluczowym pracownikiem w banku, któremu powierzono informacje poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010).

Czy zaproponowany zapis w umowie można uznać za skuteczny na gruncie aktualnego orzecznictwa:

"W przypadku rozwiązania przez Pracownika umowy o pracę za wypowiedzeniem, Umowa o zakazie konkurencji, może być rozwiązana na podstawie jednostronnego oświadczenia Pracodawcy, złożonego przez Prezesa Zarządu. Oświadczenie Pracodawcy o rozwiązaniu niniejszej Umowy powinno być złożone Pracownikowi nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, od dnia złożenia przez Pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę i jest skuteczne z chwilą jego złożenia Pracownikowi"?

Jeśli nie, proszę o wskazanie koniecznych modyfikacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?