Czy uczeń, który powtarza klasę III branżowej szkoły I stopnia może być zwolniony z praktycznej nauki zawodu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń klasy III branżowej szkoły I stopnia nie ukończył szkoły. Z zajęć ogólnych edukacyjnych otrzymał w szkole oceny pozytywne. Natomiast na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników otrzymał dwie oceny niedostateczne (przystąpił do egzaminów poprawkowych i też ich nie zdał). Nadmienię, że uczeń zdał egzamin czeladniczy w dniu 10 maja 2023 r. uzyskując tytuł w swoim zawodzie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych widnieją przeciwwskazania do zwolnienia ucznia klasy programowo najwyższej z obowiązku praktycznej nauki zawodu ponieważ w wyniku klasyfikacji końcowej uczeń nie otrzymał pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie z dniem 1 września 2023 roku nie może już być uczniem – pracownikiem młodocianym (informacja pozyskana w Cechu Rzemiosł, w którym zrzeszony jest pracodawca zatrudniający ucznia). W związku z tym jeśli powtarza klasę III Branżowej Szkoły I stopnia czy może być zwolniony z praktycznej nauki zawodu. Jeśli nie w jaki sposób ma realizować praktyczną naukę zawodu, aby móc ukończyć szkołę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX