Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2015 r.

PYTANIE

"Duża wspólnota mieszkaniowa" (27 lokali), w której gmina posiada udział 11,31% (5 lokali mieszkalnych) poddała pod głosowanie uchwałę w zakresie przedstawienia gminie oferty zawarcia umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej (część nieruchomości oddanej wspólnocie w wieczyste użytkowanie) obejmującej ogólnodostępny w centrum miasta, nieogrodzony chodnik dla pieszych przy warunku, że okres użyczenia nieruchomości gruntowej ustala się na 10 lat od dnia podpisania stosownej umowy użyczenia. Wspólnota mieszkaniowa użyczy gminie nieruchomość gruntową w zamian za zobowiązanie z jej strony, że będzie utrzymywać czystość w obrębie chodnika we własnym zakresie i na własny koszt, oraz będzie utrzymywać należny stan techniczny chodnika we własnym zakresie i na własny koszt. Ww. uchwała została przygotowana na wniosek członków zarządu ww. wspólnoty, w skład którego wchodzą właściciele lokali. W uchwale został zawarty również zapis dot. udzielenia pełnomocnictwa zarządowi wspólnoty mieszkaniowej na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu w zakresie przedstawienia gminie oferty zawarcia umowy użyczenia przedmiotowej nieruchomości gruntowej. W wyniku głosowanie /udziałami/ w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd uzyskano następujące wyniki: za podjęciem uchwały głosowało 19 właścicieli (w tym gmina) posiadających łącznie 89,80% udziałów. Pomimo braku podpisów "przeciw" domniemać należy, że przynajmniej dwóch właścicieli jest przeciwnych powyższym czynnościom.

Czy tak podjęta uchwała większością głosów uprawnia zarząd wspólnoty do zawarcia w jej imieniu umowy użyczenia?

Czy ww. sprawie wymagana jest jednomyślność właścicieli pomimo faktu, że wspólnota mieszkaniowa jest tzw. dużą wspólnotą (powyżej siedmiu lokali)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?