Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (….) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w innych niż wymienione w pkt 1-9 postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

Czy na tej podstawie ulegnie zawieszeniu określony w art. 91 ust.1 u.s.g. 30 dniowy termin dla organu nadzoru - regionalnej izby obrachunkowej do stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia, do którego to postępowania, zgodnie z art. 91 ust. 5 u.s.g., przepisy k.p.a. stosuje się odpowiednio?

Czy dotyczy to także 7 dniowego terminu wskazanego w art. 90 ust. 2 u.s.g.?

Należy przy tym nadmienić, że w art.15zzx u.COVID-19 przewidziano m.in. dla regionalnych izb obrachunkowych możliwość zdalnego trybu obradowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?