Czy szpitale będą musiały wymienić łóżka szpitalne po 10 latach użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wskazanie okresu użytkowania łóżka szpitalnego w instrukcji obsługi jest czasem bezpiecznego użytkowania produktu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, przy uwzględnieniu zapisów Załącznika 1 rozdział III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 117, s. 1 ze zm.)?

Czy wobec powyższego szpitale będą musiały wymienić łóżka szpitalne po okresie 10 lat, jeżeli taki okres wynika z ich instrukcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX