Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 30.11.2017 r. do tutejszego Ośrodka wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na dziecko urodzone 2.10.2017 r. Osoba wnioskująca od 22.09.2017 r. była zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. W niniejszej sprawie wydano decyzję przyznającą świadczenie rodzicielskie w pełnej wysokości na okres 02.10.2017 r. do 01.10.2018 r. Od 21.03.2018 r. osoba wnioskująca uzyskała prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres 21.03.2018 r. do 21.09.2018 r. W tej sprawie tutejszy Ośrodek wystosował wniosek o udostępnienie danych osobowych do Powiatowego Urzędu Pracy z zapytaniem, czy osoba wnioskująca spełnia przesłanki art. 17c ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. czy urodziła dziecko pobierając zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy. W odpowiedzi otrzymano pismo z informacją, iż zasiłek dla bezrobotnych nie został przedłużony tej osobie o czas, przez który przysługiwałby bezrobotnej, zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek macierzyński z uwagi na fakt, że bezrobotna urodziła dziecko w trakcie wyczekiwania na zasiłek (poród 2.10.2017 r.).

W związku z powyższym, prosimy Państwa o podanie informacji, czy osobie wnioskującej, której tutejszy ośrodek przyznał prawo do świadczenia, świadczenie rodzicielskie przysługuje w pełnej wysokości, czy też w związku z art. 17c ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, należałoby je pomniejszyć o kwotę pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?