Czy stwierdzenie nieważności decyzji o WZ tylko w części dot. warsztatu nie nosi znamion rażącego naruszenia prawa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 9 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

W 1995 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy (WZ) dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z dobudowanym warsztatem mechaniki pojazdowej. Na jej podstawie organ aab wydał w 1998 r. pozwolenie na budowę dla w/w inwestycji. W 2003 r. SKO decyzją (na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a.) stwierdziło nieważność decyzji o WZ z 1995 r. (ale tylko) w części dot. warsztatu mechaniki pojazdowej, a następnie decyzją z 2004 r. SKO utrzymało w mocy w/w decyzję własną z 2003 r. W konsekwencji powyższego wojewoda decyzją z 2004 r. stwierdził nieważność decyzji aab o pozwoleniu na budowę z 1998 r. w części dotyczącej warsztatu mechaniki pojazdowej. Organ aab po wydaniu w/w decyzji wojewody (stwierdzającej nieważność pozwolenia na budowę w części warsztatu) umorzył postępowanie administracyjne decyzją w 2005 r. w części budowy warsztatu, która następnie została utrzymana przez wojewodę w 2005 r. Dodać należy, iż budowa budynku mieszkalnego wraz z warsztatem została zrealizowana w międzyczasie (tj. trwającej procedury stwierdzenia nieważności decyzji o WZ), jednakże nie zgłoszona do użytkowania. W konsekwencji powyższych okoliczności:

Czy stwierdzenie nieważności decyzji o WZ tylko w części dot. warsztatu nie nosi znamion rażącego naruszenia prawa?

Czy decyzja wojewody stwierdzająca nieważność decyzji aab (o pozwoleniu na budowę w części) z powodu stwierdzenia nieważności decyzji o WZ nie nosi znamion rażącego naruszenia prawa, bowiem ewentualne wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji aab winno nastąpić na podstawie przepisów art. 145 k.p.a.?

Czy aab miało prawo do wydania decyzji umarzającej, skoro po stwierdzeniu przez wojewodę nieważności pozwolenia na budowę, sprawa decyzji o WZ w części warsztatu (już po stwierdzeniu jej nieważności) nie została ponownie rozpatrzona?

Jakie działania w tym przypadku powinien podjąć onb?

I w oparciu o jakie przepisy ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.  prowadzić sprawę?

Czy winien żądać w postępowaniu decyzji o WZ w części warsztatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX