Czy stronie przysługuje prawo do pobierania w dalszym ciągu zasiłku stałego na podstawie art. 23 w związku z art. 25 u.z.u.o.k.k.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba miała przyznany zasiłek stały do 28-02-2023 r. na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Niepełnosprawności. Pan ponownie wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Zespołu w celu wydania nowego orzeczenia.

Decyzją z urzędu na mocy art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedłużono Panu okres pobierania zasiłku stałego od 01-03-2023 r. do 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemii.

W międzyczasie, Pan otrzymał orzeczenie zaliczające do stopnia lekkiego, od którego się odwołał i Wojewódzki Zespół ds. Niepełnosprawności utrzymał w mocy orzeczenie w stopniu lekkim. Pan nie zgadzając się z powyższym, złożył odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa jest nadal w toku.

Czy nadal osoba kwalifikuje się do pobierania zasiłku stałego od 06-08-2023 r. zgodnie z art. 23 pkt 3 i art. 25 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych ustaw, czy wydać decyzję odmawiającą zasiłek stały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX