Czy strona może zrzec się prawa do wniesienia skargi w celu przyśpieszenia uzyskania prawomocności decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydał decyzję zezwalającą na zbycie nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia. Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. odstąpiono od jej uzasadnienia. Zgodnie z art. 127 § 1a k.p.a. decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Stronie nie służy zatem odwołanie od takiej decyzji, ale może wnieść skargę do sądu. Z kolei zbycie nieruchomości może nastąpić w oparciu o prawomocną decyzję.

Kiedy decyzja ta stanie się prawomocna?

Czy strona może zrzec się prawa do wniesienia skargi w celu przyśpieszenia uzyskania prawomocności takiej decyzji?

Jeśli jest to "sztywny" okres 30 dni, to odstąpienie od uzasadnienia znacznie wydłuża proces uzyskania prawomocnej decyzji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX