Czy strategia rozwoju województwa jest dokumentem, który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko? - OpenLEX

Czy strategia rozwoju województwa jest dokumentem, który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 listopada 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2020 r.

PYTANIE

Jako jednostka organizacyjna urzędu marszałkowskiego bierzemy udział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa. Opracowując ten dokument musimy sprostać przepisom prawa, w tym dotyczącym procedury formalno-prawnej. Ww. strategia będzie dokumentem nowym, a nie aktualizowanym. Procedura opracowywania strategii rozwoju województwa odbywa się m.in. na podstawie ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) - dalej u.o.o.ś.

W związku z tym zaistniało pytanie - czy strategia rozwoju województwa jest dokumentem, który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ)?

Przepis art. 46 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś. wymienia strategie rozwoju "koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko", ale jednocześnie uwzględnia zapis "wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko", czy strategia rozwoju województwa jest takim dokumentem, skoro nie umiejscawia żadnych inwestycji w przestrzeni, a tylko mówi o potrzebie ich realizacji dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, jest ona dokumentem dość ogólnym?

Jeśli strategia rozwoju województwa wymaga jednak przeprowadzenia SOOŚ, to czy można ubiegać się o odstąpienie od przeprowadzenia SOOŚ dla tej strategii - art. 48 u.o.o.ś.?

Odpowiedź na ww. pytania są dla nas istotne, bowiem od tego, czy strategia rozwoju województwa będzie wymagać przeprowadzenia SOOŚ zależy m.in. harmonogram/czas jej sporządzania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX