Czy starosta zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 10 u.o.p. powinien wymagać postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 1 października 2022 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Gmina złożyła wniosek do starosty o wycinkę 33 sztuk drzew - znajdujących się na terenie NATURA 2000.

Czy starosta zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 10 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) – dalej u.o.p. powinien wymagać postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś.?

Czy gmina powinna złożyć wniosek do RDOŚ - o ww. postanowienie?

Jaki jest dalszy tok postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX