Czy starosta powinien przyjąć dodatek do dokumentacji geologicznej złoża?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2022 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej dodatek do dokumentacji geologicznej złoża. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na wydobywanie została wydana z urzędu w V 2018 r., ponieważ termin jej obowiązywania upłynął (była wydana na 10 lat), a przez cały czas jej obowiązywania eksploatacja złoża odbywała się na niewielką skalę. W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie organ zobowiązał przedsiębiorcę do rozliczenia złoża w dodatku do dokumentacji geologicznej. W VII 2020 r. na wniosek przedsiębiorcy starosta wydał decyzję uznającą za zakończoną rekultywację gruntów po eksploatacji złoża. W przedłożonym dodatku do dokumentacji geologicznej sporządzonym po aktualnym obmiarze wyrobiska geolog dokumentujący napisał, że złoże zostało w części zasypane na powierzchni ok. 1/3 w stosunku do wcześniejszego (i jednocześnie ostatniego) obmiaru wyrobiska sporządzonego w I 2014 r. na potrzeby operatu ewidencyjnego za 2013 r. Według oświadczenia przedsiębiorcy od czasu obmiaru wyrobiska w I 2014 r. nie prowadził on eksploatacji, co potwierdzają "zerowe" informacje półroczne i druki Z-2. Przedsiębiorca oświadczył, że nakład, który był zmagazynowany przy wyrobisku został wykorzystany do wyrównania skarp wyrobiska, a część nakładu, która została niewykorzystana, została wsypana do środka wyrobiska. Takie działanie spowodowało, że powierzchnia wyrobiska się zmniejszyła. Informuję, że nie było wydawanych żadnych innych decyzji dotyczących tego złoża.

Co może zrobić starosta - przyjąć dodatek do dokumentacji, bo koncesja została wygaszona, rekultywacja zakończona, a z przedłożonego dodatku wynika, że nie ma świeżych śladów wydobywania ani warunki obowiązującej wówczas koncesji na wydobywanie nie zostały naruszone, ale złoże zostało częściowo zasypane?

Czy odmówić przyjęcia dodatku do dokumentacji geologicznej?

Jeśli organ powinien odmówić, to jakie powinny być dalsze kroki - co należy zrobić, żeby złoże końcowo było rozliczone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX