Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2017 r.

PYTANIE

Mam pytanie odnośnie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z gminnej oczyszczalni ścieków do rzeki Radomki. Do starosty wpłynął wniosek gminy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jak wyżej. We wniosku wskazano warunki wprowadzania ścieków do rzeki w czasie "normalnej pracy oczyszczalni" (zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MŚ z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi...) oraz w "przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego trwającej przez okres nie dłuższy niż 5 dni" (zgodnie z przypisem nr 2 do ww. załącznika), aby te dwa "przypadki" wskazać w zapisach decyzji. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Dyrektora RZGW w Warszawie z 29.05.2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Radomki (dziennik urzędowy województwa mazowieckiego poz. 5024) – § 5ust. 2 – korzystanie z wód powierzchniowych polegające na wprowadzaniu ścieków do wód o stanie złym (taki stan wskazany jest w operacie) nie może pogarszać, w miejscu zrzutu ścieków, wartości tych parametrów fizykochemicznych i chemicznych wód, które zdecydowały o złym stanie wód, a warunki wprowadzania ścieków muszą uwzględniać potrzebę poprawy stanu tych wód, poprzez ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym wymagań zaostrzonych w stosunku do określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Czy zgodnie z zapisami rozporządzenia Dyrektora RZGW w Warszawie starosta może w pozwoleniu wodnoprawnym "dopuścić" możliwość wprowadzania ścieków do wód rzeki o wartościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wskaźniki w przypadku awarii urządzeń oczyszczających? A może – biorąc pod uwagę zapisy rozporządzenia – w decyzji należy wskazać całkowity zakaz odprowadzania ścieków w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego do czasu usunięcia awarii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację