Czy starosta może nieodpłatnie udostępnić Spółce wykonującej uproszczone plany urządzenia lasu na zlecenie starosty dane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może nieodpłatnie udostępnić Spółce wykonującej uproszczone plany urządzenia lasu na zlecenie starosty dane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę?

Zgodnie z art. 40a ust. 1, ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie. Nie pobiera się opłaty za: udostępnienie danych m.in. na podstawie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - dalej u.i.d.p.r.z.p. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.i.d.p.r.z.p. podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Czy wykonanie przez przedsiębiorcę na zlecenie starosty uproszczonych planów urządzenia lasu jest zadaniem publicznym i firma może uzyskać nieodpłatnie dane z ewidencji gruntów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX