Czy starosta ma obowiązek zamieszczenia w BIP danych o wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, który poprzedzony był decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Siekierski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z art. 21 ust. 2 pkt 10 oraz z art. 72 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., starosta umieszcza w BIP dane o wniosku o pozwolenie na budowę, który poprzedzony był decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, np. chlewni, farmach fotowoltaicznych?

Czy w trakcie postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę starosta musi dwukrotnie umieszczać dane w BIP, najpierw o złożonym wniosku, a potem o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX