Czy środki z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone na dopłaty do systemu gospodarowania odpadami? - OpenLEX

Czy środki z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone na dopłaty do systemu gospodarowania odpadami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 31a ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – dalej u.p.o.U., na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) – dalej u.w.t.p.a., art. 111 u.w.t.p.a., art. 18 u.w.t.p.a. oraz art. 181 u.w.t.p.a. Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 u.w.t.p.a. stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 31b u.p.o.U. na realizację zadań, wskazanych w art. 31a u.p.o.U. w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 u.p.o.U., jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 2 u.w.t.p.a. w związku z art. 92 ust. 11 u.w.t.p.a. oraz art. 93 ust. 3 pkt 1 u.w.t.p.a. Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym czy w świetle wyżej wymienionych przepisów środki z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone na dopłaty do systemu gospodarowania odpadami w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 6r ust. 2da ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)?

Chodzi o sytuację gdy system przestanie się bilansować w związku pobytem dużej liczby obywateli Ukrainy na terenie Gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX