Czy spółka może stosować rozwiązania wzorcowe wynikające z MSSF 2 w odniesieniu do programu motywacyjnego opcji na akcje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie QA1848884, dotyczącego sposobu ewidencji księgowej programu motywacyjnego, polegającego na przyznawaniu kluczowym pracownikom opcji na akcje, prosimy o analizę, czy ewidencja tego programu motywacyjnego w księgach polskiej Spółki (prowadzącej rachunkowość według przepisów ustawy o rachunkowości), może być przeprowadzona w oparciu o rozwiązania wynikające z MSSF 2 "Płatności w formie akcji". Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Natomiast w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki mogą stosować MSR. Biorąc pod uwagę powyższy przepis oraz fakt, że zarówno ustawa o rachunkowości jak i Krajowe Standardy Rachunkowości nie precyzują w jaki sposób ujmować w ewidencji księgowej zdarzenia gospodarcze dotyczące programów motywacyjnych polegających na wydawaniu pracownikom opcji na akcje, wydaje się, iż rozwiązań w tym zakresie powinno się poszukiwać w regulacjach zawartych w MSR/MSSF. Wprawdzie stosowanie MSR/MSSF jest w takim wypadku dobrowolne, jednak zawarte tam rozwiązania – o ile nie pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy o rachunkowości – mogą stanowić rozwiązania wzorcowe, które mogą być zaimplementowane do polityki rachunkowości. W przypadku programów motywacyjnych opcji na akcje, takie rozwiązanie wzorcowe wynika z MSSF 2.

1. Czy Spółka może – na potrzeby swojej polityki rachunkowości – stosować rozwiązania wzorcowe wynikające z MSSF 2, w odniesieniu do programu motywacyjnego opcji na akcje?

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 – w jaki sposób należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych Spółki operacje dotyczące programu motywacyjnego (w stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu QA1848884), w tym dotyczące spłaty kosztów uczestnictwa w tym programie, zgodnie z MSSF 2?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX