Czy Spółka może poddawać składowaniu odpady powstające w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na składowisku odpadów nieposiadającym statusu instalacji komunalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jest wytwórcą odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania oraz jest jednocześnie zarządzającym składowiskiem odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych, które nie posiada statusu instalacji komunalnej.

Spółka poddaje składowaniu odpady wytworzone w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na zarządzanym przez siebie składowisku odpadów niebędącym instalacją komunalną.

Przepis art. 29a ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) - dalej u.o., stanowi, że wytwórca odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, jest obowiązany przekazywać te odpady do instalacji komunalnej zapewniającej składowanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 3. Zgodnie z art. 29a ust. 3 u.o. odpady, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się do instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1. Celem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw było dokonanie zmiany sposobu gospodarki odpadami poprzez wprowadzenie obowiązku kierowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, do instalacji komunalnej zapewniającej składowanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 3.

Czy Spółka może poddawać składowaniu odpady powstające w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na składowisku odpadów nieposiadającym statusu instalacji komunalnej?

Należy zaznaczyć, że składowisko nie było nigdy instalacją regionalną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX