Czy spółka ma obowiązek, zgodnie z przepisami prawa energetycznego, do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2021 r.

PYTANIE

Spółka prowadzi działalność w zakresie przemiału zbóż. Dodatkowo posiada elektrownię wiatrową, z której energię wykorzystuje na potrzeby własne, a nadwyżki energii sprzedaje. Spółka posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej oraz wyodrębnioną ewidencję księgową zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716) - dalej p.e., oraz poddaje się badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 44 ust. 1a p.e.

Czy spółka ma obowiązek, zgodnie z art. 44 ust. 2 p.e., do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności?

Nadmieniam, że spółka nie prowadzi działalności w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, przesyłania, dystrybucji lub magazynowania paliw gazowych, obrotu paliwami gazowymi, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Czy spółka ma obowiązek, zgodnie z art. 44 ust. 2a p.e., do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności, mimo iż nie ma praw do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX