Czy spółka, która zawarła z gminą umowę o realizację zadań związanych z mieniem samorządowym, ma obowiązek dochodzenia rekompensaty za opóźnienie w transakcjach, polegające na nieterminowym wnoszeniu opłat za najem lokali?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o., której właścicielem w 100% jest gmina i na podstawie zawartych z nią umów prowadzimy między innymi działalność związaną z zarządzaniem i administrowaniem budynkami gminnymi (mieszkalnymi i użytkowymi). Nadmieniam, że umowa ta jest tak sformułowana, że wszelkie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych są do dyspozycji naszej spółki, z których pobieramy wynagrodzenie za zarządzanie określone w umowie, a pozostałe środki przeznaczamy na pokrycie kosztów ponoszonych na utrzymanie tych zasobów i procedurę windykacyjną. Proszę o informację w sprawie zakresu podlegania pod ustawę o finansach publicznych i odpowiedzialności zarządu za powierzone w zarządzanie nieruchomości gminne w obrębie dochodzenia należności z tytułu najmu od najemców użytkowych lokali komunalnych i związanego z tym dochodzenia rekompensaty 40, 70 lub 100 euro zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Czy jesteśmy zobowiązani dochodzić rekompensaty, czy mamy dowolność w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access