Czy spółka komunalna, w której Gmina posiada 100 % udziałów składa oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a u.o.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka komunalna, w której Gmina posiada 100 % udziałów składa oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) - dalej u.o.o.ś., że jako wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, której organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest organem wydającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX