Czy sklepy mogą same transportować zebrane w sklepie odpady opakowaniowe podlegające pod system kaucyjny, ponieważ są nieprofesjonalnym zbierającym odpady i są zwolnione z wpisu w Dziale VII w zakresie transportu odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sklepy, które zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o. są nieprofesjonalnym zbierającym odpady, uczestnicząc w systemie kaucyjnym, będą mogły samodzielnie przetransportować odpady opakowaniowe podlegające pod system kaucyjny do miejsca ich zbierania tj. podmiotów posiadających stosowne zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie tych odpadów lub do mobilnych punktów=pojazdów, które docelowo przetransportują te odpady do ww. miejsc zbierania?

Sklepy oczywiście będą mieć zawartą umowę, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 2 u.o. Przeładunek odpadów opakowaniowych do ww. mobilnych punktów odbywałby się w ustalonym dniu i miałby na celu uzyskanie ekonomicznie uzasadnionej partii transportowej, nieprowadzącej do zasadniczej zmiany charakteru i składu tych odpadów i niepowodującej zmiany ich klasyfikacji.

Czy sklepy mogą same transportować zebrane w sklepie odpady opakowaniowe podlegające pod system kaucyjny, ponieważ są nieprofesjonalnym zbierającym odpady i są zwolnione z wpisu do BDO w Dziale VII w zakresie transportu odpadów?

Czy przeładunek ww. odpadów na inny środek transportu jest dopuszczony i należy go traktować jako dalszy transport tych odpadów, a nie ich zbieranie z koniecznością uzyskania decyzji na zbieranie odpadów?

Czy taki transport z przeładunkiem odpadów z jednego na drugi środek transportu nie wymaga KPO/KPOK, ponieważ przekazującym odpady jest nieprofesjonalny zbierający odpady?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX