Czy rozszerzenie zezwolenia na zbieranie odpadów o zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji wymaga decyzji środowiskowej? - OpenLEX

Czy rozszerzenie zezwolenia na zbieranie odpadów o zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji wymaga decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot wystąpił z wnioskiem o zezwolenie na zbieranie odpadów (punkt skupu złomu), jednocześnie wniósł uchylenie wcześniejszej decyzji. Nowy wniosek rozszerzył o zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Czy organ powinien wymagać przedstawienia decyzji środowiskowej dla ww. działalności, jeżeli wcześniej (przy pierwszej decyzji) podmiot nie zbierał pojazdów wycofanych z eksploatacji?

Czy zapis zawarty w zmienionym art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., że przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów podmiot powinien wystąpić o uzyskanie decyzji środowiskowej, jak i zawarty w art. 72 ust. 2a pkt 2 u.o.o.ś. (że jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie), dotyczą istniejącego punktu skupu odpadów, który planuje we wniosku o zbieranie odpadów złomu ująć zużyte pojazdy jako odpady przewidziane do zbierania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?