Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej (umowa obowiązuje do 30 czerwca 2016 r.), zgłasza problem dużej ilości popiołu z palenisk domowych znajdujących się w pojemniku na odpady zmieszane. W tym celu wyłącznie zainteresowanych prowadzeniem selektywnej zbiórki popiołu mieszkańców nieruchomości chce wyposażyć w pojemniki przeznaczone na popiół. Na terenach wiejskich w pojemniku na odpady zmieszane w okresie zimowym za główny ciężar pojemnika odpowiada znajdujący się w nim popiół. Należy jednak zwrócić uwagę, iż nie każda nieruchomość produkuje popiół. Ustalenia w sprawie odbierania popiołu od właścicieli, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie, mają zostać zapisane w aneksie do umowy (bezpłatne użyczenie pojemników i odbiór popiołu – nie ma wpływu na koszty umowy ryczałtowej). W art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- dalej u.u.c.p.g. - jest mowa, iż regulamin może wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a u.u.c.p.g. Gmina nie ma na celu wprowadzenia zbierania popiołu w formie obowiązku, gdyż spowoduje to nadmierne obowiązki (zakup i wyznaczenie miejsca dla nowego pojemnika) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (nieobowiązani do składania deklaracji) oraz dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, gdzie popiół nie jest gromadzony w znacznych ilościach (np. domy nieogrzewane węglem lub drewnem). W chwili obecnej "u źródła" odbierane są w pojemnikach odpady zmieszane, odpady zielone i bio, a segregacja prowadzona jest w workach z podziałem na worek żółty, zielony, niebieski.

Czy poza podpisaniem aneksu do umowy konieczna jest także zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę, w zakresie rozszerzenia listy odpadów odbieranych selektywnie o dobrowolne gromadzenie popiołu w pojemnikach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?