Czy rolnicy, którzy są właścicielami ziemi, na których miałyby być stosowane osady ściekowe o kodzie ex 03 03 11 mogą wykorzystywać je w procesie odzysku bez uzyskania zezwolenia na przetwarzanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład wytwarza odpady o kodzie ex 03 03 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2015 r. poz. 132) określa warunki odzysku m.in. odpadów o kodzie ex 03 03 11. Zgodnie z tym rozporządzaniem odpady mogą być stosowane w procesie odzysku R10 tylko przy łącznym spełnieniu następujących warunków w odniesieniu do odpadów oraz w odniesieniu do gleb, na których mają być stosowane. Rozporządzenie to określa wymagania w stosunku do odpadów i kieruje nas do ustawy o odpadach. W art. 96 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. znajdujemy zbiór warunków, które muszą zostać spełnione, aby komunalne osady ściekowe mogły zostać zastosowane w procesie odzysku i tak w art. 96 ust. 11 u.o. znajdujemy następującą informację: "władający powierzchnią ziemi, na której mają komunalne osady ściekowe mają być stosowane w celach o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub obowiązku wpisu do rejestru."

Czy jeśli zakład chciałby przekazywać rolnikom, którzy są właścicielami ziemi, na których miałyby być stosowane osady ściekowe o kodzie ex 03 03 11 mogą oni wykorzystywać je w procesie odzysku bez uzyskania zezwolenia na przetwarzanie?

Badania zarówno gleb jak i osadów spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 6.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257). W art. 3 ust. 1 pkt 4 u.o. znajdujemy objaśnienie terminu komunalne osady ściekowe – "rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX