Czy rodzinie z Ukrainy, obywatelstwo azerbejdżańskie, gdy tylko jedno dziecko ma obywatelstwo ukraińskie, można przyznać świadczenia z pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzinie z Ukrainy, obywatelstwo azerbejdżańskie, gdy tylko jedno dziecko ma obywatelstwo ukraińskie, można przyznać świadczenia z pomocy społecznej?

Matka z trojgiem dzieci. Matka i dwoje dzieci mają obywatelstwo azerbejdżańskie, mają nadane numery PESEL, nie mają statusu osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym, posiadają zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej.

Zaświadcza się, że cudzoziemiec korzysta na terytorium RP z ochrony czasowej, o której mowa w art. 106 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony (Dz.U. UE.L. z 2022 r. Nr 71 s. 1).

Jedno dziecko ma obywatelstwo ukraińskie, nadany PESEL i status osoby, która opuściła Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym. Faktycznie matka z dziećmi mieszkała i pracowała w Ukrainie i opuściła kraj w marcu 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX