Czy rezygnacja z podmiotu trzeciego w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu powoduje zmiany w zakresie oświadczeń odnośnie braku podstaw do wykluczenia zawartych w JEDZ wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkowiak Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu europejskim wykonawca był zobowiązany wraz z ofertą złożyć JEDZ. W złożonym wraz z ofertą JEDZ, wykonawca wskazał w części C, że polegać będzie na zdolnościach innego podmiotu. W treści oferty wykonawca również wskazuje informacje że powołuje się na zasoby podmiotu. Zamawiający po badaniu i ocenie oferty wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w odpowiedzi poza wymaganymi dokumentami złożył oświadczenie, że rezygnuje z polegania na zasobach innego podmiotu (samodzielnie zrealizuje przedmiot zamówienia) oraz plik "JEDZ- korekta", w którym to w sekcji C wskazuje, że nie będzie polegał na zdolności innych podmiotów (rezygnuje z polegania na zasobach innego podmiotu). Wykonawca jednocześnie złożył oświadczenie o aktualności danych zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. (JEDZ), że składając ofertę na wykonanie zadania oświadczył, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, są aktualne.

Czy w związku z powyższym zamawiający powinien wykonać jeszcze jakieś czynności?

Czy jest jeszcze do czegoś zobowiązany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX