Czy regulacje dot. środków na zwiększenie wynagrodzeń dotyczą zarówno ratowników medycznych udzielających świadczeń w ramach umowy o pracę jak i na podstawie innych stosunków prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.34) świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego, informację o liczbie: 1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, 2) ratowników medycznych "w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów". Zgodnie z § 3 świadczeniodawca oraz podwykonawca, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, są obowiązani przeznaczyć środki otrzymane w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1200 zł za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Jak należy interpretować spójnik "albo" - czy szpital podaje liczbę etatów ratowników medycznych i ratowników za umowę zlecenia - równoważnik etatu, czy wybiera ratownicy z etatu bądź z umów zlecenia (wtedy pozostali ratownicy np. z umów zlecenia zostaną bez dodatku)?

Czy, zgodnie z wykładnią chodzi tu o alternatywę rozłączną i okoliczności te nie mogą wystąpić łącznie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access