Czy RDOŚ może odmówić wydania opinii, ponieważ przedsięwzięcie istnieje i nie zmieni się sposób przetwarzania odpadów, a zwiększy się jedynie jego skala?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca planuje zwiększyć zakres przetwarzanych odpadów budowlanych bez zmiany sposobu ich przetwarzania. Zwiększy się ilość przetwarzanych odpadów oraz przetwarzany będzie 1 dodatkowy rodzaj odpadów. Obecnie wnioskodawca posiada zezwolenie starosty na przetwarzanie odpadów z 2017 r. (1 zezwolenie na przetwarzanie uzyskał w 2015 r.). Dotychczas wnioskodawca nie uzyskiwał decyzji środowiskowej na przetwarzanie odpadów. Podczas wydawania pierwszego zezwolenia na przetwarzanie odpadów starosta nie wzywał wnioskodawcy do przedłożenia decyzji środowiskowej. Wnioskodawca przygotowuje obecnie raport ooś na zwiększenie zakresu przetwarzania odpadów, a następnie będzie się ubiegał o nowe zezwolenie na przetwarzanie uwzględniające zwiększoną masę i liczbę rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania.

Czy RDOŚ może odmówić wydania opinii, ponieważ przedsięwzięcie istnieje i nie zmieni się sposób przetwarzania odpadów, a zwiększy się jedynie jego skala?

Czy wnioskodawca może ponieść konsekwencje w związku z tym, że wcześniej nie miał decyzji środowiskowej?

Jeżeli tak, to jakie?

Czy ma w tym przypadku zastosowanie art. 76 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX