Czy rada gminy powinna dokonywać oceny zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami... - OpenLEX

Czy rada gminy powinna dokonywać oceny zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rada gminy powinna dokonywać oceny zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, czy jednak jest to kompetencja organów nadzoru - tj. wojewody?

Rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oceniając brak naruszenia ustaleń planu z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań. Wojewoda jako organ nadzoru stwierdził, że jednak ustalenia miejscowego planu nie są zgodne z ustaleniami studium i wydała rozstrzygniecie nadzorcze uchylając uchwałę rady gminy w sprawie mpzp w całości. W tym konkretnym przypadku były prowadzone dwie procedury planistyczne - jedna dotyczyła studium uwarunkowań, druga miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań zostało uchwalone ok. 6 miesięcy wcześniej niż mpzp, przewidując zbliżony kierunek rozwoju do kierunku określonego w studium. Wojewoda stwierdził, że zapisy studium są zbyt ogólne i stwierdził niezgodność mpzp z ustaleniami studium, wskazując naruszenie prawa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?