Czy przy ustalaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS należy wliczać wydatki rzeczowe oraz na wynagrodzenia ponoszone w ramach grantu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy ustalaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS należy wliczać wydatki rzeczowe oraz na wynagrodzenia ponoszone w ramach Grantu otrzymanego z Funduszy Europejskich "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19"?

Zgodnie z art. 6 pkt 15 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej oznacza kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustalona jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w DPS.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access