Czy przez wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mpzp w części opisowej stanowi, iż na potrzeby nowych budynków należy zagwarantować co najmniej: a) jedno stanowisko postojowe: na lokal mieszkalny, na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu. Warunek, o którym mowa powyżej, uważa się za spełniony, w przypadku lokalizacji stanowisk postojowych na działkach położonych w granicach obszaru objętego planem, do których inwestor wykaże tytuł prawny.

Czy przez wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Mpzp nie definiuje pojęcia "tytułu prawnego" w związku z tym, czy prawidłowe jest stanowisko, że tytuł ten należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

Tym samym, czy aby uczynić zadość ustaleniom mpzp należy do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na których zlokalizowane są miejsca postojowe zagwarantowane dla projektowanego obiektu?

Oświadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane jest dokumentem spełniającym warunek wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 pr. bud. Inwestor nie musi załączać do tego oświadczenia zgód właścicieli działki. W wyroku z 15.03.2018 r., II OSK 1321/16, NSA w Warszawie wyjaśnił, że: "Organ rozstrzygający sprawę o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę nie bada, czy rzeczywiście wnioskodawca posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie to organ może zakwestionować, a nawet nie uwzględnić go tylko wtedy, gdy z zebranych w sprawie dowodów wynika bezspornie, że wnioskodawcy w rzeczywistości nie przysługuje prawo, na które się powołuje. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane zastępuje dowody istnienia tego prawa, gdyż stwarza domniemanie, że rzeczywiście przysługuje ono osobie składającej takie oświadczenie."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX