Czy przez budynek PM na niezabudowanej działce sąsiedniej należy rozumieć budynek o wyłącznej funkcji produkcyjno-magazynowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przez budynek PM na niezabudowanej działce sąsiedniej, o którym mowa w § 272 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., należy rozumieć budynek o wyłącznej funkcji produkcyjno-magazynowej, czy też może nim być inny budynek mogący teoretycznie zawierać w sobie wydzieloną strefę PM o obciążeniu ogniowym 1000<4000MJ/m2, np. budynek usługowy (handlowy) z magazynem jako odrębną strefą pożarową, względem którego należałoby zastosować odległość 7,5 m (1/2 z 15 m)?

Innymi słowy, jeśli plan miejscowy nie dopuszcza na niezabudowanej działce sąsiedniej zabudowy produkcyjno-magazynowej PM, przy jednoczesnym dopuszczeniu budynków usługowych (ZL I lub ZL III) lub garaży (o liczbie stanowisk większej niż 3), uprawomocnionym jest żądanie organu a-b, aby traktować te przyszłe budynki (usługowe lub garażowe) jak budynki PM (dla 1000<Q<4000MJ/m2)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX