Czy przepisy wymagają zwiększenia środków na nagrody i doskonalenie zawodowe, jeżeli mieszczą się w ustawowym minimum?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r., zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania ustawy - Karta Nauczyciela (KN), a w szczególności: - art. 30 ust. 1 pkt 2: "Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5." - art. 49 ust. 1: "Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół" - art. 70a ust. 1: "W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2." Czy w związku z podwyżkami stawek wynagrodzenia zasadniczego należy zwiększyć planowane środki na dodatki określone w regulaminie wynagradzania organu prowadzącego (motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy) oraz środki na nagrody i środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, określone wprost w ustawie? Planowane środki, o których mowa w KN, to środki przyjęte uchwałą rady organu prowadzącego obowiązujące od 1 stycznia danego roku. Na podstawie art. 30 ust. 6 KN organ prowadzący określił wysokości stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 KN oraz szczegółowe warunki przyznawania (zawarte w regulaminie organu prowadzącego).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX