Czy przepisem, o którym mowa w punkcie 5 protokołu powypadkowego może być akt wewnątrzzakładowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W punkcie 5 protokołu powypadkowego jako przyczynę wypadku można wskazać: "stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody)".

Czy przepisem, o którym mowa powyżej, może być instrukcja lub regulamin wewnątrzzakładowy, czy przepisy o ochronie życia lub zdrowia to tylko określone ustawy, rozporządzenia, inne przepisy i akty prawne obowiązujące powszechnie?

Czy zespół powypadkowy ma obowiązek wskazać te przepisy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX