Czy przed rozpoznaniem przez SKO zażalenia na postanowienie wójta, może zostać wydana decyzja w sprawie udzielenia koncesji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z art. 23 ust. 2a pkt 1 p.g.g. wynika, że udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż wymaga uzgodnienia z wójtem właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. Wójt w oparciu o wskazane w ww przepisie kryterium wydał postanowienie uzgadniające. Od tego postanowienia zażalenie do SKO złożyła osoba, której status jako strony jest wątpliwy.

Czy organ wydający koncesję musi czekać, aż postanowienie uzgodnieniowe stanie się ostateczne?

Czy na sprawę wpływ ma art. 143 k.p.a. (wójt nie wstrzymał wykonalności swego postanowienia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX