Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką oświatową. Wypłacamy nauczycielom nagrody jubileuszowe zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania - dalej r.o.p.n.j., oraz § 3 ust. 3 r.o.p.n.j. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 10 września 2015 r. W tym dniu będzie wypłacona nauczycielowi nagroda jubileuszowa. Czy prawidłowym działaniem w tym przypadku będzie uwzględnienie w podstawie nagrody jubileuszowej tylko składników stałych (stawki zasadniczej, wysługi lat, dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego za wychowawstwo) bez uwzględniania godzin ponadwymiarowych? Nadmieniam, iż wypłacamy nagrody jubileuszowe w dniu nabycia do nich prawa a nie jako składnik płacony "z dołu" w ostatnim dniu miesiąca. Przepis § 3 ust. 3 r.o.p.n.j. odwołuje do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli - dalej r.e.w.n., gdzie w § 4 mowa jest, że godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu. Według mojej opinii nie ma możliwości uwzględnienia godzin ponadwymiarowych w tym przypadku, ponieważ rozporządzenie mówi o średniej godzin z danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa, a dany rok szkolny dopiero się zacznie i nie jest miesiącem poprzedzającym nabycia prawa do nagrody.

Jednakże bardzo proszę o opinię, czy moja interpretacja jest zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?