Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony? - OpenLEX

Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony?

W Ośrodku Pomocy Społecznej będącym jednostką budżetową gminy obowiązuje regulamin wynagradzania pracowników wprowadzony zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. W regulaminie określono m.in. warunki i sposób przyznawania dodatków: funkcyjnego, specjalnego i dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. W § 7 ust. 1 regulaminu zawarto zapis: " Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny na czas określony, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony".

Czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest zawarcie w regulaminie wynagradzania zapisów dotyczących przyznawania dodatku specjalnego na czas nieokreślony i co idzie w ślad za tym przyznawanie takich dodatków pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę?

Czy rozwiązanie takie będzie zgodne z przepisem art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX