Czy pracownikowi, który odszedł do wojska 3 listopada 2008 r. przysługuje premia gwiazdkowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi, który odszedł do wojska 3 listopada 2008 r. zgodnie z poniższym regulaminem przysługuje nw. premia (umowa na czas nieokreślony od 2006 r.)?

1. W listopadzie każdego roku pracownicy będą otrzymywać premię gwiazdkową w wysokości 1.601 zł.

2. Premia przysługuje pracownikom:

2.1 zatrudnionym na czas nieokreślony - w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym,

2.2 zatrudnionym na czas określony od pierwszego dnia roboczego danego roku kalendarzowego,

2.3 którzy przebywali na urlopie bezpłatnym co najmniej 1 miesiąc w ciągu danego roku kalendarzowego - w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, tj. pomniejszonej o czas urlopu bezpłatnego,

2.4 zatrudnionym na czas nieokreślony, z którymi umowa o pracę została rozwiązana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX