Czy pracownik samorządowy może być jednocześnie zastępcą wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie dotyczące zatrudnienia zastępcy Wójta w formie powołania na stanowisko nieetatowe. Wójt gminy powołał zarządzeniem na stanowisko "nieetatowego" zastępcy osobę będącą pracownikiem urzędu gminy (pracujący na etacie kierownika jednostki budżetowej). W załączniku do zarządzenia wskazał zakres obowiązków zastępcy:  Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami; powierzonym zakresie zapewnia przestrzeganie zasad praworządności oraz sprawiedliwości społecznej; w ramach powierzonej problematyki współpracuje z komisjami Rady Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi; koordynuje opracowywanie projektów rozwoju Gminy; koordynuje oraz nadzoruje program inwestycyjny oraz prowadzone remonty a w tym nadzoruje funkcjonowanie stanowisk pracy ds. nieruchomości, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizowanych inwestycji; sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i ich eksploatacją (woda, gazyfikacja, kanalizacja, drogi, komunikacja, łączność i inne usługi). Dba o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminnej.

Czy w ww. przypadku, tj. pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę – art. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) – dalej u.p.s., powołanie go na stanowisko zastępcy Wójta nie zmienia podstawy zatrudnienia? Co oznaczałoby konieczność wypowiedzenia umowę o pracę i nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania? Czy w przypadku powołania z-cy Wójta, Wójt mógł go powołać na stanowisko "nieetatowe" bez wynagrodzenia, skoro art. 36 u.p.s. jasno stanowi, iż pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy