Czy powinna zostać opublikowana w BIP informacja o wydanej decyzji wraz z decyzją zmieniającą pozwolenie zintegrowane, w której zmiany nie odnoszą się do przetwarzania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów.

Czy powinna zostać opublikowana w BIP, zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. informacja o wydanej decyzji wraz z decyzją zmieniającą pozwolenie zintegrowane, w której zmiany nie odnoszą się do przetwarzania odpadów?

Inny zakład posiada pozwolenie zintegrowane, w którym również uwzględniono przetwarzanie odpadów. Ze względu na niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, pozwolenie zintegrowane w części dotyczącej odpadów wygasło.

Czy w tym przypadku informację o wydanej decyzji wraz z decyzją stwierdzającą wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej przetwarzania odpadów należy opublikować na BIP zgodnie z art. 72 ust. 6 u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX